Hợp đồng tín dụng

Hợp đồng tín dụng 2018

30/11/2018

Hợp đồng tín dụng 2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ——***——  HỢP ĐỒNG VAY TÍN DỤNG –    Căn cứ Bộ Luật Dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội